Censorformandskabet for

Det Sundhedsfaglige Diplomområde

Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet for Det Sundhedsfaglige Diplomområde.
Desuden indeholder den også generelle oplysninger fra de enkelte uddannelsessteder.

Beskikkelse som censor:
Den nuværende beskikkelsesperioden løber fra 1. august 2023 til 31. juli 2027.

Der er i øjeblikket ikke brug for at efterbeskikke censorer til korpset.

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du skrive dig på listen her: https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new
Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.

Censorkvalifikationer og kompetencer

Kvalifikationer:
De grundlæggende og formelle krav til kvalifikationer er præciseret i BEK nr. 458 af 19/04/2022, § 18. Her står der:
”En censor skal have
  1. indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og meto-der,
  2. specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannel-sen, og
  3. aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.
Generelle kompetencer:
Indgående og aktuelt kendskab og viden om uddannelsens bestemmelser, opbygning og praksis.
Uddannelsesniveau svarende til et videregående uddannelsesniveau, mindst på master eller kandidatniveau.
Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder med kendskab til det praksisfelt uddan-nelsen henvender sig til.

Specifikke kompetence:
Censorer skal have indgående og aktuelt kendskab til specialeretningernes område og gerne aktuelle erfaringer med vejledning af studerende inden for området.

Valgfrie moduler
Censorer skal have indgående og aktuelt kendskab til modulernes mål, indhold og metoder samt modulets anvendelsesmuligheder og relation til praksis.


Censormøder:

Censorformandskabet afholder årligt møde for de beskikkede censorer onsdag i uge 43, kl. 16.00 – 20.00.

På det kommende møde vil der blive lagt vægt på introduktion til rollen som censor og censorarbejdet.